donderdag, april 26, 2018

 

(Kids) Hairstyling

Gareel 22

8061MZ Hasselt

038-4771046

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

haarmodelijn1

haarmodelijn2

haarmodelijn4

haarmodelijn3

Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche

AV CZ/90 december 2009

Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per januari 2010. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

ARTIKEL  1 - Definities
ARTIKEL  2 - Toepasselijkheid
ARTIKEL  3 - Totstandkoming van de overeenkomst
ARTIKEL  4 - Verplichtingen van de ondernemer
ARTIKEL  5 - Verplichtingen van de consument
ARTIKEL  6 - Betaling
ARTIKEL  7 - Aansprakelijkheid
ARTIKEL  8 - Klachten
ARTIKEL  9 - Geschillenregeling
ARTIKEL 10 - Nakomingsgarantie
ARTIKEL 11 - Wijzigingen
ARTIKEL 12 - Afwijkingen

ARTIKEL 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij zowel het HBA als bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;
HBA: Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer
ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht;
ANKO: Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie te Huizen;
ProVoet: Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal;
Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;
Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;
Uiterlijke verzorgingsbranche: het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf;
Kappersbedrijf: het bedrijf van het knippen of anderszins behandelen van het hoofdhaar;
Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;
Voetverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en nagels, mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten;
Geschillencommissie: de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;
Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf, kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, ‘Code van de kapper’ en ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf.


ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering
van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en
de consument.

ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een
  behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen
  voeren.
 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen
  dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs.
  Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden
  verhoogd.
 3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt
  aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
 4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na
  te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4 - Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden
  beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig
  vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de
  behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s
  verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar
  informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving
  en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake
  geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.
 4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties
  valt.

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de consument

 1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de
  hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en
  noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de
  overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 6 - Betaling

 1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen
  geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook
  bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven
  bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door
  middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 5
 2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een
  vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel
  van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden
  gebracht.

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg
  is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan
  wel stagiaire is toe te rekenen.
 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer
  geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is
  veroorzaakt.

ARTIKEL 8 - Klachten

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken
  of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in
  te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de
  bewijspositie van de consument.
 2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal
  eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn,
  tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan
  worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost,
  ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

ARTIKEL 9 - Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering
  van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer
  aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
  (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
  indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie
  maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden
  gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is
  de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil
  aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen
  zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer
  dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde
  termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van
  het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie
  geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement
  wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een
  vergoeding verschuldigd. 6
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
  bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 10 - Nakomingsgarantie

 1. ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende
  adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee
  maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze
  garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in
  stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door
  ANBOS, ANKO of Provoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan
  € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het
  meerdere word de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of
  Provoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan
  in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.
 3. ANBOS, ANKO of Provoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat
  ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is
  voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld,
  retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting),
  van één van de volgende situaties sprake is:
  - aan het lid is surséance van betaling verleend.
  - het lid is failliet verklaard.
  - de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de
  datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een
  eerdere datum, waarvan ANBOS, ANKO of Provoet aannemelijk kan maken dat de
  bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

ARTIKEL 11 - Wijzigingen

ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in
overleg met de Consumentenbond.

ARTIKEL 12 - Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele
aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en
consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het
voordeel van de consument zijn.

Advertentie

Volg ons op

We zijn ook hier te vinden Follow Me on Pinterest

Samen met u online

We hebben 9 gasten en geen leden online

Aanmelding Nieuwsbrief

Uw e-mail*
Uw naam*


Verkoper via bol.com

Copyright Fun4hair 2004 - 2017
Scroll to Top